OK

آموزش نرم افزار طراحي 3D Max (بخش اول)


آموزش نرم افزار طراحي 3D Max (بخش اول)

آموزش نرم افزار 3D Max بخش هاي : آشنايي با محيط 3D Max---- نوار منو---- منوي File---- منبع : کابينت بانک

                        
                            راهنماي آموزش نرم افزار طراحي 3D Max (بخش اول)


مقدمه

به دنياي رويا خوش آمديد!
تمامي آنهايي که با تري دي مکس (3D Max) به صورت حرفه اي کار مي کنند آنرا اين گونه توصيف مي کنند:
                  " تري دي مکس دنيايست که روياهاي شما در آن به حقيقت مي پيوندد!!!. " ما در اين راهنما سعي بسيار داشته ايم با زباني ساده و مثالهاي کاربردي بدور از هرگونه گزافه گويي و
بصورت تلگرافي آنچه براي فراگيري اين نرم افزار نياز است را به مخاطب ارائه کنيم . و انتظار مي رود
مخاطب پس از پايان اين راهنما به سطحي برسد که بتواند طرح ها و ايده هايش را در اين محيط به اجرا
در آورد.براي بدست آوردن نتيجه بهتر توصيه مي شود زماني از اين راهنما استفاده کنيد که کامپيوتر روشن و
محيط تري دي مکس (3D Max) اجرا شده باشد و قدم به قدم با مطالعه تمرينات و مثالها، خود نيز آنها را
انجام دهيد .

براي يادگيري 3D Max آشنايي مقدماتي با ويندوز در حد مهارتهاي هفتگانه ضروري است .
نکته بسيار مهم: هدف اين راهنما آشنا کردن شما با محيط 3D Max مي باشد و فراگيري مهارتهايي
چون طراحي ، نقشه کشي ، ديد معماري و ..... از حوصله اين راهنما خارج و به عهده مخاطب مي باشد.موضوعات:

 • آشنايي با محيط 3D Max
 • نوار منو
 • منوي File
 1. فرمان New
 2. فرمان Reset
 3. فرمان Open
 4. Obsolete File
 5. فرمان Open Recent
 6. فرمان Save
 7. فرمان Save as
 8. فرمان Save Selection
 9. فرمان Merge
 10. فرمان Export
 11. فرمان Import
 12. فرمان Merge Animation
 13. فرمان Replace
 14. فرمان Export selected
 15. فرمان Summary Info
 16. فرمان File Properties
 17. فرمان View Image File


 آشنايي با محيط 3D Max

در اين قسمت شما را با محيط 3D Max آشنا مي کنيم. محيط برنامه پنجره اي است شامل ديدگاه ها،
نوار ابزار، منوها و پنل ها.                                            


در محيط برنامه روش هاي زيادي براي اجراي عمليات است بعنوان مثال براي ساخت اشياء از منوهاي پنل
فرمان استفاده مي کنيم.


نوار منو:

نوار منو درست در زير نوار عنوان برنامه قرار دارد که تمام فرمان ها و عمليات قابل اجرا در 3D Max
در اين منوها موجود است.


ما ابتدا منوهايي را توضيح مي دهيم که در پنل ها گزينه هاي آنها موجود نيست و تنها راه دست پيدا کردن
 آنها از طريق اين منوها يا از طريق کليدهاي ميان بر است پس ابتدا به آموزش منوهاي Group و Edit و File
مي پردازيم.


البته اين مرحله يه مقدار خسته کننده است ولي يادگيري آن جزئي از کار و قسمت جداناشدني
نرم افزار است.منوي File:

اين منو شامل فرمان هاي زير مي باشد:

فرمان New
:

                                        

اجراي اين فرمان سبب پاک شدن صحنه فعلي و جايگزيني صحنه جديد مي شود که معادل کليدهاي
ميان بر Ctrl +N مي باشد. زماني که اين گزينه را انتخاب نماييد قسمت Options نمايان مي شود.
گزينه اول اگر انتخاب شود هم اشياء درون صحنه و هم چنين تنظيمات سلسله مراتبي آنها حفظ شده
فقط کليدهاي متحرک سازي آن از بين مي رود.


انتخاب گزينه دوم سبب از بين رفتن تنظيمات سلسله مراتبي و نيز کليدهاي متحرک سازي مي شود
ولي اشياء درون صحنه هنوز وجود دارند.

انتخاب گزينه سوم باعث از بين رفتن تمام اشياء و تنظيمات مي شود.


فرمان Reset:

اين فرمان تمام تنظيمات نرم افزار را به صورت پيش فرض تغيير مي دهد.

فرمان Open:

به کمک اين فرمان مي توانيد فايل هاي با پسوند(max) يا يک فايل کاراکتر(chr) يا فايل رندر (viz) را
باز کرد . فايلهاي (drf) يک فايل صحنه از يک رندر(viz) است اين نوع فايلها شباهت زيادي به فايلهاي
Max دارند اما توسط رندر شرکت Autodesk رندر مي شوند.


Obsolete File:

هرگاه فايلي از نسخه هاي قبلي Max وارد نسخه جديد آن کنيد اين پنجره باز مي شود که به شما
مي گويد اين فايل براي نسخه پايين تر 3D Max است( فايلهاي نسخه جديد در نسخه قديم باز
نمي شود).


 فرمان Open Recent: 

اين فرمان فهرستي از جديدترين فايل ها که باز شده را در اختيار شما قرار مي دهد و تعداد اين فايلها را تا 9
مي توان افزايش داد براي تغيير آن مي توانيد به اين منو برويد.

                                                Customize > Preference > File- Recent Files in File menu

                                        

 فرمان Save:

براي ذخيره سازي يک صحنه از اين فرمان استفاده مي شود که معادل کليدهاي ميان بر Ctrl +S
است . در 3D Max قابليتي وجود دارد که فايل ها را مي تواند به صورت خودکار در فاصله زماني
معين ذخيره نمايد. اين قابليت را Auto backup گويند و ميزان زمان و تعداد ذخيره سازي نيز قابل
تغيير مي باشد. اين فايلها در آدرس نصب شده نرم افزار در پوشه Auto backup قرار دارند.


                                                                   Customize > Preference > File- Auto backup

                                         

 فرمان Save as:

به کمک اين فرمان مي توانيد فايلهاي Max يا کاراکتر (chr) را در مکان ها و جاهاي متفاوت ذخيره کنيد.

 فرمان Save Selection:

به کمک اين فرمان مي توانيد اشياء منتخب در صحنه را ذخيره کنيم البته اشيايي که به صورت
سلسله مراتبي هستند به ترتيب سلسله مراتب ذخيره مي شوند.


 فرمان Merge:

                                      

به کمک اين فرمان مي توانيد چند صحنه را ادغام کنيد زمان Merge يک سري پيام داده مي شود که در
زير توضيح مي دهيم.


Merge: شي وارد شده را با استفاده از نام فيلد سمت راست در صحنه جديد ادغام مي کند.
Skip: عمليات ادغام شي را لغو مي کند.
Delete old: شي موجود در صحنه را از بين برده و شي جديد را که همنام شي قبلي بوده را جايگزين
مي کند.

Apply to all duplicate: همه اشياء وارد شده را به صورتي وارد صحنه مي کند که نام اشياء به صورت
(تکثير) تغيير نام پيدا کنند.

Cancel: عمليات ادغام را لغو مي کند.
Rename merged material: اسامي مواد وارد شده به صحنه را مي توان تغيير داد.
Use scene material: خصوصيات مواد موجود در صحنه را بر مواد وارد شده مي دهد.
Use merged material: مواد وارد شده به صحنه را به اشيا مي دهد.
Auto Rename merged material: به صورت خودکار مواد وارد شده به صحنه را تغيير نام مي دهد.
Apply To Duplicates: همه مواد را به صورتي وارد مي کند که نام آنها به صورت (تکثير) تغيير نام پيدا
مي کند.


فرمان Export:

به کمک اين فرمان مي توانيد فايلهاي MAX را به صورت فايلهاي ديگر خروجي بگيريد فرمت هاي
خروجي به شرح زير است.


(3D Studio (3DS
(Adobe illustrator (Ai
(ASC scene Export (ASE
(Auto CAD (DWG
(Auto CAD (DXF
Shockwave 3D
(Film Box (FBX
(Initial Graphics Exchange Standard (IGES
(Lights cape material (ATR
(Lights cape Blocks (BLK
(Lights cape Parameter (DF
(Lights cape Layers (LAY
(Lights cape View (VW
(Lights cape Preparation Flee (LP
(Stereo lithography (STL
(VRML 97 (WRL

فرمان Import:

توسط اين فرمان مي توانيد فايل هايي که از نوع MAX نيست را به داخل نرم افزار وارد نمود.

فرمان Merge Animation: 

                                          

توسط اين فرمان مي توان اطلاعات متحرک سازي شي ديگر يا صحنه را به شي يا صحنه اي وارد و منتقل
کنيد.


 فرمان Replace:

توسط اين فرمان قادر خواهيد بود که شي يا شکل هندسي ساده تري جايگزين يک شي
پيچيده تر در صحنه نموده و پس از انجام عمليات( متحرک سازي و امثال آن) دوباره شي يا
شکل هندسي را جايگزين کنيد.

فرمان
Export selected:

به کمک اين فرمان مي توانيد شي يا اشياء انتخابي را خروجي بگيريد.

فرمان Summary Info:

                                          

اين فرمان قادر است اطلاعات آماري مربوط به صحنه جاري را در اختيار شما قرار مي دهد.

فرمان File Properties:

                                                     

به کمک اين فرمان مي توانيد خصوصيات فايل جاري را مشاهده کنيد و در اين پنجره مي توانيد
اطلاعات جانبي را که مربوط به فايل هست به آن اضافه کنيد.

فرمان View Image File: 

به کمک اين فرمان مي توانيد تصاوير ساکن موجود را مشاهده کنيد در واقع آن يک برنامه کمکي
براي مشاهده عکس است.

                                        "پايان بخش اول"


                                    مؤلف : محمد نظري      Email:m_nazari_iran@yahoo.com

                                                          ويرايش : کابينت بانک

آموزش نرم افزار طراحي 3D Max (بخش اول)

درج نظرات مقاله

نويسنده
نظر