OK

آموزش نرم افزار طراحي 3D Max (بخش دوم)


آموزش نرم افزار طراحي 3D Max (بخش دوم)

آموزش نرم افزار 3D MAX بخشهاي : آموزش فرمان هاي منوي Edit ، آموزش منوي Group __ منبع : کابينت بانک

                       
                             راهنماي آموزش نرم افزار طراحي 3D Max (بخش دوم)


موضوعات:


 • آموزش فرمان هاي منوي Edit
 1. فرمان Undo
 2. فرمان Redo
 3. فرمان Hold
 4. فرمان Delete
 5. فرمان Clone
 6. فرمان Select All
 7. فرمان Select invert
 • آموزش منوي Group
 1. فرمان Group
 2. فرمان un Group
 3. فرمان open
 4. فرمان Close
 5. فرمان Attach
 6. فرمان Detach
 7. فرمان Explode
 8. فرمان Assemble


آموزش فرمان هاي منوي Edit:

اين منو شامل فرمانهايي براي انتخاب و ويرايش اشياء صحنه است که اين فرمان ها به قرار زير مي باشند.

فرمان
Undo:

                                  

آخرين عمليات انجام شده توسط شما را معکوس مي کند و برمي گرداند و معادل کليدهاي ميان بر
 Ctrl +z است.


فرمان
Redo:

                                


اين فرمان آخرين عمليات لغو شده توسط فرمان Undo را برمي گرداند و معادل کليدهاي ميان بر
Ctrl + y است.
 براي افزايش تعداد
Redo و Undo مي توان از منوي زير استفاده نمود.
                                                         
                                                           Customize > Preferences > General > Scan Undo 


                                      

همچنين مي توانيد از کليدهاي Redo و Undo در نوار ابزار استفاده نموده و اگر هم بر روي اين کليدها
راست کليک کنيد ليستي از عملياتي که تا به حال انجام شده را در اختيار شما قرار مي دهد.

                                                         

 فرمان
Hold:

                               

هرگاه مي خواهيد عملياتي را انجام دهيد که اين عمليات براي شما ناشناخته است و امکان از بين رفتن يا
تبديل کردن شيئي به شيئي ديگر را دارد و امکان Undo هم نيست ( Undo در همه مو
ارد کار نمي کند)
استفاده مي شود. اين فرمان يک فايل موقتي (max hold. my) را ايجاد مي کند. اين فايل بر روي کليپ برد
يا حافظه موقت ذخيره مي شود و با بسته شدن يا خاموش شدن ناگهاني از بين مي رود.

براي بازيابي اين فايل بايد از فرمان Fetch استفاده نمود.

فرمان Fetch محتوي بافر Hold شامل صحنه ذخيره شده و تنظيمات سيستم را حفظ مي کند.


 فرمان
Delete:

به کمک اين فرمان مي توانيد اشيا داخل صحنه را از بين ببريد و حذف نماييد البته اشياء حذف شده قابل
برگشت
(undo) هستند.

 فرمان
Clone:

                                   

به کمک اين فرمان مي توانيد يک کپي از
شي يا اشياء موجود در صحنه بگيريد که کليد ميان بر آن معادل
Ctrl +V مي باشد.

 فرمان
Select All:

به کمک اين فرمان مي توان تمامي اشياء موجود در صحنه را انتخاب نمود که کليد ميان بر آن معادل
 Ctrl +A
مي باشد. فرمان
Select invert:

 
اين فرمان عمليات انتخاب را معکوس مي کند که کليد ميان بر آن معادل
Ctrl +I مي باشد.

 
گزينه
Object Properties:

                                           

اين گزينه يک سري اطلاعات و قابليت ها را در اختيار ما قرار مي دهد که در آموزش هاي بعد مفصل به آن
مي پردازيم.


 آموزش منوي
Group:

اين منو و فرمان هاي داخل آن براي دسته بندي و اجتماع دادن چند شي در صحنه مورد استفاده قرار
مي گيرد.


 فرمان
Group:

                                                

به کمک اين فرمان اشيا انتخاب شده در صحنه را به صورت يک گروه در مي آوريم به اين صورت که زماني
 که يک شکل انتخاب مي شود تمام اشکالي که با آن شکل تشکيل گروه داده اند، انتخاب مي شوند.

 فرمان
un Group:

اين فرمان باعث از بين رفتن و متلاشي شدن يک گروه مي شود.

 فرمان
open:

اين فرمان باعث مي شود که يک گروه به صورت موقت باز شده و اشياء موجود در گروه قابل ويرايش شوند
ولي گروه هنوز از بين نرفته و نرم افزار براي ثابت کردن اين مطلب معمولا" يک کادر مکعب در دور گروه
باز شده مي کشد که اين اشياء گروهي هستند که به صورت موقت باز شده است.

 فرمان
Close:

اين فرمان باعث بسته شدن گروهي مي شود که قبلا" باز شده باشد.

 فرمان
Attach:

به کمک اين فرمان مي توان اشياء که در گروهي وجود ندارند را به يک گروه اضافه نمود . به اين صورت که
روي آن شي که در گروهي نيست کليک کرده و سپس از منوي Group گزينه Attach را زده تا آن شي به
آن گروه اضافه شود.

 فرمان
Detach:

به کمک اين فرمان مي توان اشيائي که درون يک گروه هستند را از آن گروه جدا نمود.
 
اين فرمان زماني
روشن است که قبل از آن گزينه يا فرمان open را به کار برده باشيم.

 فرمان
Explode:

اين فرمان مي تواند گروههاي انتخابي را کاملاً متلاشي کند .

تفاوت اين فرمان با فرمان un Group اين است که فرمان un Group فقط يک گروه را از بين مي برد
ولي فرمان
Explode به جز از بين بردن گروهي اصلي، گروههاي فرعي را نيز از بين مي برد.

 فرمان
Assemble:

اين فرمان مجموعه اي از اشيا منتخب يا اسمبلها يا گروهها را در يک اسمبل قرار داده و يک شي کمکي
Luminaries را به عنوان شي رييس (head object) ايجاد مي کند هنگامي که فرمان اسمبل را اجرا

مي کنيد مي توانيد اشيا اسمبل شده را به عنوان يک شي واحد و مستقل در صحنه در نظر بگيريد .
براي انتخاب کل اسمبل مي توانيد بر روي هر يک از اشيا عضو آن کليک کنيد.

داخل هر اسمبل مي تواند گروهها و اسمبلهاي ديگر را قرار داد.

در هر اسمبل موقعيت و گرايش شي رييس (head) به شرح زير تعيين مي شود.

اگر فرزندهاي بدون واسطه براي شي رييس وجود داشته باشند آنگاه شي رييس با مرکز پايين جعبه
محيطي اسمبل تراز مي شود.


اگر فقط يک فرزند بدون واسطه براي شي رييس وجود داشته باشد آنگاه نقطه اتکاي اين شي با نقطه
اتکاي شي فرزند تراز خواهد شد.

فرمان اين قسمت مانند فرمان هاي قسمت Group مي باشد.
                                        "پايان بخش دوم"


                                    مؤلف : محمد نظري      Email:m_nazari_iran@yahoo.com

                                                          ويرايش : کابينت بانکآموزش نرم افزار طراحي 3D Max (بخش دوم)

درج نظرات مقاله

نويسنده
نظر