OK

سيستم آسان بازشو الکتريکي يخچال


سيستم آسان بازشو الکتريکي يخچال

تکنولوژي جديد هتيچ ( Hettich ) به نام Easys مي تواند در يخچال را کنترل کند. در نتيجه در يخچال با فشاري آرام باز و بسته مي شود. با اين تکنولوژي در يخچال باز نمي ماند و به طور اتوماتيک بسته مي شود.
سيستم آسان بازشو الکتريکي يخچال

درج نظرات مقاله

نويسنده
نظر