اینکه شما نیازها و مشکلاتی دارید که ما می دانیم یعنی
ما برای کار با هم برنامه داریم 
 نیازهای شما
تولید کننده
 
وارد کننده

 
واسط فروش

خدمات و اجرا
مشتری جدید  مشتری جدید مشتری جدید

مشتری جدید

  حفظ مشتریان فعلی حفظ مشتریان فعلی

 حفظ مشتریان فعلی

حفظ مشتریان فعلی
توزیع و معرفی محصول  
توزیع و معرفی محصول

 رفع نا آگاهی مشتریان رفع نا آگاهی مشتریان
 جلوگیری از تخریب قیمت و برند
توسط برخی واسطه ها یا افراد

جلوگیری از تخریب
 قیمت و برند

توسط برخی
واسطه ها یا افراد 


به روز کردن سیستم
 فروش و محصولات
به روز کردن خدمات 
  توان رقابت با همکاران توان رقابت با همکاران نیروی متخصص 

نیروی متخصص
 

 توان رقابت با وارد کننده
توان رقابت با تولید کننده 

جلوگیری از تخریب قیمت
توسط همکاران

جلوگیری از تخریب قیمت
 توسط همکاران
 آگاهی از مشکلات واسطه 
و مصرف کننده

آگاهی از مشکلات واسطه
و مصرف کننده


اعتبار


اعتبار

  شناخت بازار برای تولید
 محصول جدید

 شناخت بازار برای واردات
 محصول جدید-
 
ایجاد علاقه در مصرف کنندگان
 به محصولات ایرانی
-
 

علم به بازخوردمحصول موجود
 : برای اصلاح در جهت
کمیت ، کیفیت یا قیمت ؟
 -
 
 
موارد خاصی که
از حوصله 
این فضا
خارج است


 
موارد خاصی که
 از حوصله این فضا

 خارج است

 
موارد خاصی که
 از حوصله این فضا

  خارج است


موارد خاصی که
 از حوصله این فضا
 خارج است

 


کابینت بانک | title =